DdeI Polymorphism in Coding Region of Goat POU1F1 Gene and Its Association with Production Traits
X. Y. Lan, C. Y. Pan, H. Chen, C. Z. Lei, L. S. Hua, X. B. Yang, G. Y. Qiu, R. F. Zhang, Y. Z. Lun
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(9):1342-1348.   Published online 2007 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.1342
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Relationship between SNPs of POU1F1 Gene and Litter Size and Growth Traits in Shaanbei White Cashmere Goats
Haijing Zhu, Yanghai Zhang, Yangyang Bai, Han Yang, Hailong Yan, Jinwang Liu, Lei Shi, Xiaoyue Song, Longping Li, Shuwei Dong, Chuanying Pan, Xianyong Lan, Lei Qu
Animals.2019; 9(3): 114.     CrossRef
Associations between genetic variants of the <i>POU1F1</i> gene and production traits in Saanen goats
Raziye Işık, Güldehen Bilgen
Archives Animal Breeding.2019; 62(1): 249.     CrossRef
A novel missense mutation (L280V) within POU1F1 gene strongly affects litter size and growth traits in goat
Yanghai Zhang, Wenbo Cui, Han Yang, Min Wang, Hailong Yan, Haijing Zhu, Jinwang Liu, Lei Qu, Xianyong Lan, Chuanying Pan
Theriogenology.2019; 135: 198.     CrossRef
Genome-wide association study of conformation and milk yield in mixed-breed dairy goats
Sebastian Mucha, Raphael Mrode, Mike Coffey, Mehmet Kizilaslan, Suzanne Desire, Joanne Conington
Journal of Dairy Science.2018; 101(3): 2213.     CrossRef
Two novel SNPs in the coding region of bovine VDR gene and their associations with growth traits
YUAN GAO, DONG LIU, WEI MA, AIMIN LI, XIANYONG LAN, CHUNLEI ZHANG, CHUZHAO LEI, HONG CHEN
Journal of Genetics.2016; 93(S2): 53.     CrossRef
Relationship between genetic variants of POU1F1 , PROP1 , IGFBP3 genes and milk performance in Guanzhong dairy goats
Fengyan Zhou, Qing Yang, Chuzhao Lei, Hong Chen, Xianyong Lan
Small Ruminant Research.2016; 140: 40.     CrossRef
Associations of six SNPs of POU1F1-PROP1-PITX1-SIX3 pathway genes with growth traits in two Chinese indigenous goat breeds
Lin Ma, Qiaomei Qin, Qing Yang, Meng Zhang, Haiyu Zhao, Chuanying Pan, Chuzhao Lei, Hong Chen, Xianyong Lan
Annals of Animal Science.2016;[Epub]     CrossRef
Evaluation of insulin-like growth factor-I gene polymorphism in Egyptian small ruminant breeds
E. Othman Othman, F. Abdel-Samad Mohamed, A. Abo El-Maaty Nadia
African Journal of Biotechnology.2016; 15(48): 2714.     CrossRef
Study on the polymorphism of POU1F1 gene in sheep
Jun Yan Bai, Xu Wang, You Bing Yang, Xiao Hui Zhang, You Zhi Pang, Hong Wei Li
Revista Brasileira de Zootecnia.2016; 45(10): 604.     CrossRef
Association of pituitary specific transcription factor-1 (POU1F1) gene polymorphism with growth and biometric traits and blood metabolites in Iranian Zel and Lori-Bakhtiari sheep
A. Jalil-Sarghale, M. Moradi Shahrbabak, H. Moradi Sharbabak, M. Sadeghi, M. C. Mura
Molecular Biology Reports.2014; 41(9): 5787.     CrossRef
Associations of POU1F1 gene polymorphisms and protein structure changes with growth traits and blood metabolites in two Iranian sheep breeds
MOSTAFA SADEGHI, ALI JALIL-SARGHALE, MOHAMMED MORADI-SHAHRBABAK
Journal of Genetics.2014; 93(3): 831.     CrossRef
Genetic variants and effects on milk traits of the caprine paired-like homeodomain transcription factor 2 (PITX2) gene in dairy goats
Haiyu Zhao, Xianfeng Wu, Hanfang Cai, Chuanying Pan, Chuzhao Lei, Hong Chen, Xianyong Lan
Gene.2013; 532(2): 203.     CrossRef
Identification of novel SNPs in the Sarda breed goats POU1F1 gene and their association with milk productive performance
Cinzia Daga, Marta Paludo, Sebastiano Luridiana, Maria Consuelo Mura, Sara Bodano, Michele Pazzola, Maria Luisa Dettori, Giuseppe Massimo Vacca, Vincenzo Carcangiu
Molecular Biology Reports.2013; 40(4): 2829.     CrossRef
Molecular characterization and haplotype combination of PrRP gene polymorphism and its association with production traits in Chinese native goats
Z.J. Li, X.Y. Lan, J.J. Sun, J. Wang, Y.Z. Huang, W.J. Guo, B. Zhang, C.Z. Lei, C.L. Zhang, H. Chen
Small Ruminant Research.2012; 105(1-3): 69.     CrossRef
Polymorphisms of caprine POU1F1 gene and their association with litter size in Jining Grey goats
T. Feng, M. X. Chu, G. L. Cao, Q. Q. Tang, R. Di, L. Fang, N. Li
Molecular Biology Reports.2012; 39(4): 4029.     CrossRef
Analysis of polymorphism within POU1F1 gene in relation to milk production traits in dairy Sarda sheep breed
Maria Consuelo Mura, Cinzia Daga, Marta Paludo, Sebastiano Luridiana, Michele Pazzola, Sara Bodano, Maria Luisa Dettori, Giuseppe Massimo Vacca, Vincenzo Carcangiu
Molecular Biology Reports.2012; 39(6): 6975.     CrossRef
A large indel mutation of the bovine ADD1/SREBP1c gene and its effects on growth traits in some native cattle breeds from China
Yong-Zhen Huang, En-Ping Zhang, Jing Wang, Yong-Tao Huai, Liang Ma, Fu-Ying Chen, Xian-Yong Lan, Chu-Zhao Lei, Xing-Tang Fang, Ju-Qiang Wang, Hong Chen
Molecular Biology Reports.2011; 38(3): 2037.     CrossRef
Haplotype combination of SREBP-1c gene sequence variants is associated with growth traits in cattle
Yong-Zhen Huang, Hua He, Jia-Jie Sun, Jing Wang, Zhuan-Jian Li, Xian-Yong Lan, Chu-Zhao Lei, Chun-Lei Zhang, En-Ping Zhang, Ju-Qiang Wang, Hong Chen, John Bell
Genome.2011; 54(6): 507.     CrossRef
Novel 12-bp deletion in the coding region of the bovineNPM1 gene affects growth traits
Y. Z. Huang, E. P. Zhang, H. Chen, J. Wang, Z. J. Li, Y. T. Huai, L. Ma, X. Y. Lan, G. Ren, C. Z. Lei, X. T. Fang, J. Q. Wang
Journal of Applied Genetics.2010; 51(2): 199.     CrossRef
A coding SNP of LHX4 gene is associated with body weight and body length in bovine
G. Ren, H. Chen, L. Z. Zhang, X. Y. Lan, T. B. Wei, M. J. Li, Y. J. Jing, C. Z. Lei, J. Q. Wang
Molecular Biology Reports.2010; 37(1): 417.     CrossRef
A novel missense (A79V) mutation of goat PROP1 gene and its association with production traits
Xianyong Lan, Chuanying Pan, Liangzhi Zhang, Miao Zhao, Chunlei Zhang, Chuzhao Lei, Hong Chen
Molecular Biology Reports.2009; 36(8): 2069.     CrossRef
A PstI polymorphism at 3′UTR of goat POU1F1 gene and its effect on cashmere production
X. Y. Lan, J. H. Shu, H. Chen, C. Y. Pan, C. Z. Lei, X. Wang, S. Q. Liu, Y. B. Zhang
Molecular Biology Reports.2009; 36(6): 1371.     CrossRef
Novel SNP of the goatprolactin gene (PRL) associated with cashmere traits
X. -Y. Lan, Ch. -Y. Pan, H. Chen, Ch. -Z. Lei, F. -Y. Li, H. -Y. Zhang, Y. -S. Ni
Journal of Applied Genetics.2009; 50(1): 51.     CrossRef
Twelve novel SNPs of the goat POU1F1 gene and their associations with cashmere traits
X.Y. Lan, C.Y. Pan, J.Y. Li, Y.W. Guo, S. Hu, J. Wang, Y.B. Liu, S.R. Hu, C.Z. Lei, H. Chen
Small Ruminant Research.2009; 85(2-3): 116.     CrossRef