Relative Performance and Immune Response in White Leghorn Layers Fed Liquid DL-methionine Hydroxy Analogue and DL-methionine
A. K. Panda, S. V. Rama Rao, M. V. L. N. Raju, S. K. Bhanja
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(6):948-953.   Published online 2007 May 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.948
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of dietary methionine on productivity, reproductive performance, antioxidant capacity, ovalbumin and antioxidant-related gene expression in laying duck breeders
Dong Ruan, Ahmed M. Fouad, Qiuli Fan, Weiguang Xia, Shuang Wang, Wei Chen, Chuxiao Lin, Ying Wang, Lin Yang, Chuntian Zheng
British Journal of Nutrition.2018; 119(2): 121.     CrossRef
Effects of dietary methionine on performance, egg quality and glutathione redox system in egg-laying ducks
A. M. Fouad, D. Ruan, Y. C. Lin, C. T. Zheng, H. X. Zhang, W. Chen, S. Wang, W. G. Xia, Y. Li
British Poultry Science.2016; 57(6): 818.     CrossRef
Effects of graded levels of dietary methionine hydroxy analogue on immune response and antioxidant status of immune organs in juvenile Jian carp (Cyprinus carpio var. Jian)
Sheng-Yao Kuang, Wei-Wei Xiao, Lin Feng, Yang Liu, Jun Jiang, Wei-Dan Jiang, Kai Hu, Shu-Hong Li, Ling Tang, Xiao-Qiu Zhou
Fish & Shellfish Immunology.2012; 32(5): 629.     CrossRef
Reevaluation of Methionine Requirement Based on Performance and Immune Responses in Broiler Breeder Hens
Sayed Abdoullah Hosseini, Mojtaba Zaghari, Houshang Lotfollahian, Mahmoud Shivazad, Hussein Moravaj
The Journal of Poultry Science.2012; 49(1): 26.     CrossRef