Intramuscular Administration of Zinc Metallothionein to Preslaughter Stressed Pigs Improves Anti-oxidative Status and Pork Quality
L. L. Li, Z. P. Hou, Y. L. Yin, Y. H. Liu, D. X. Hou, B. Zhang, G. Y. Wu, S. W. Kim, M. Z. Fan, C. B. Yang, X. F. Kong, Z. R. Tang, H. Z. Peng, D. Deng, Z. Y. Deng, M. Y. Xie, H. Xiong, P. Kang, S. X. Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(5):761-767.   Published online 2007 Mar 5     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.761
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Co-dependence of genotype and dietary protein intake to affect expression on amino acid/peptide transporters in porcine skeletal muscle
Y. Liu, X. Kong, F. Li, B. Tan, Y. Li, Y. Duan, Y. Yin, J. He, C. Hu, F. Blachier, Guoyao Wu
Amino Acids.2016; 48(1): 75.     CrossRef
Effects of Dietary Supplementation with Glutamate and Aspartate on Diquat-Induced Oxidative Stress in Piglets
Jie Yin, Mingfeng Liu, Wenkai Ren, Jielin Duan, Guan Yang, Yurong Zhao, Rejun Fang, Lixiang Chen, Tiejun Li, Yulong Yin, Lynette K. Rogers
PLOS ONE.2015; 10(4): e0122893.     CrossRef
Influence of nano-size reduction on absorption and bioavailability of calcium from fortified milk powder in rats
Arezoo Erfanian, Hamed Mirhosseini, Mohd Yazid Abd Manap, Babak Rasti, Mohd Hair Bejo
Food Research International.2014; 66: 1.     CrossRef
Protected Organic Acid Blends as an Alternative to Antibiotics in Finishing Pigs
S. D. Upadhaya, K. Y. Lee, I. H. Kim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2014; 27(11): 1600.     CrossRef
Effects of Dietary Isoflavone Supplementation on Meat Quality and Oxidative Stability During Storage in Lingnan Yellow Broilers
Shou-qun JIANG, Zong-yong JIANG, Gui-lian ZHOU, Ying-cai LIN, Chun-tian ZHENG
Journal of Integrative Agriculture.2014; 13(2): 387.     CrossRef
Soy isoflavones modulate adipokines and myokines to regulate lipid metabolism in adipose tissue, skeletal muscle and liver of male Huanjiang mini-pigs
Huansheng Yang, Fengna Li, Xia Xiong, Xiangfeng Kong, Bin Zhang, Xiaoxue Yuan, Juexin Fan, Yefei Duan, Meimei Geng, Lili Li, Yulong Yin
Molecular and Cellular Endocrinology.2013; 365(1): 44.     CrossRef
Effects of folic acid on the performance of suckling piglets and sows during lactation
Wang Sheng-Ping, Yin Yu-Long, Qian Yin, Li Li-Li, Li Feng-Na, Tan Bi-E, Tang Xiang-Shan, Huang Rui-Lin
Journal of the Science of Food and Agriculture.2011; 91(13): 2371.     CrossRef
Regulation of soy isoflavones on weight gain and fat percentage: evaluation in a Chinese Guangxi minipig model
F. N. Li, L. L. Li, H. S. Yang, X. X. Yuan, B. Zhang, M. M. Geng, C. W. Xiao, Y. L. Yin
animal.2011; 5(12): 1903.     CrossRef
Dietary arginine supplementation enhances antioxidative capacity and improves meat quality of finishing pigs
Xianyong Ma, Yingcai Lin, Zongyong Jiang, Chuntian Zheng, Guilian Zhou, Deqian Yu, Ting Cao, Jun Wang, Fang Chen
Amino Acids.2010; 38(1): 95.     CrossRef