The Porcine FoxO1, FoxO3a and FoxO4 Genes: Cloning, Mapping, Expression and Association Analysis with Meat Production Traits
Jing Yu, Quan-Yong Zhou, Meng-Jin Zhu, Chang-Chun Li, Bang Liu, Bin Fan, Shu-Hong Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(5):627-632.   Published online 2007 Mar 5     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.627
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular characterization of the BTG2 and BTG3 genes in fetal muscle development of pigs
Zheng Feng, Zhong-Lin Tang, Kui Li, Bang Liu, Mei Yu, Shu-Hong Zhao
Gene.2007; 403(1-2): 170.     CrossRef