Genetic Diversity and Phylogenetic Analysis of the mtDNA D-loop Region in Tibetan Sheep
X. Wang, H. Chen, C. Z. Lei
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(3):313-315.   Published online 2007 Jan 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.313
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Phylogenetic differentiation between Awassi and Hamdani sheep using the mitochondrial 12S rRNA
Israa A. Fadhil, Mohammed Baqur S. Al-Shuhaib
Animal Biotechnology.2020; : 1.     CrossRef
Meta-analysis evidence of maternal lineages in Chinese Tibetan sheep using mtDNA D-loop panel
E. Guangxin, Zhao Yong-Ju, Na Ri-Su, Ma Yue-Hui, Zhang Jia-Hua, Chen Li-Peng, Qiu Xiao-Yu, Zhao Zhong-Quan, Sun Ya-Wang, Wu Xin, Huang Yong-Fu
Mitochondrial DNA Part A.2017; 28(4): 579.     CrossRef
DNA Markers for the Genetic Diversity in Korean Native Chicken Breeds: A Review
Dongwon Seo, Jun Heon Lee
Korean Journal of Poultry Science.2016; 43(2): 63.     CrossRef
Phylogenetic Analysis of a Privately-owned Korean Native Chicken Population Using mtDNA D-loop Variations
M. R. Hoque, N. R. Choi, H. Sultana, B. S. Kang, K. N. Heo, S. K. Hong, C. Jo, J. H. Lee
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2013; 26(2): 157.     CrossRef
Discrimination of Korean Native Chicken Populations Using SNPs from mtDNA and MHC Polymorphisms
M. R. Hoque, S. H. Lee, K. C. Jung, B. S. Kang, M. N. Park, H. K. Lim, K. D. Choi, J. H. Lee
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2011; 24(12): 1637.     CrossRef
Early history of Chinese domestic sheep indicated by ancient DNA analysis of Bronze Age individuals
Dawei Cai, Zhuowei Tang, Huixin Yu, Lu Han, Xiaoyan Ren, Xingbo Zhao, Hong Zhu, Hui Zhou
Journal of Archaeological Science.2011; 38(4): 896.     CrossRef