Association between SNPs within Prolactin Gene and Milk Performance Traits in Holstein Dairy Cattle
Feng He, Dongxiao Sun, Ying Yu, Yachun Wang, Yuan Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(10):1384-1389.   Published online 2006 Aug 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2006.1384
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Study on the Effect of Prolactin Gene Variants on Milk Production Traits of Holstein Cattle
S. Bayıl Oğuzkan, A. S. Bozkurt
Russian Journal of Genetics.2019; 55(4): 480.     CrossRef
Exploring polymorphism of prolactin gene and its possible association with repeat breeding in buffaloes
Ravinder Kumar, Shailendra K. Mishra, Anshuman Kumar, Sonali Srivastava, S.S. Lathwal, Avnish K. Bhatia, Ranjit S. Kataria, Saket K. Niranjan
Gene Reports.2017; 8: 24.     CrossRef
Development of a Novel, Anti-idiotypic Monoclonal Anti-prolactin Antibody That Mimics the Physiological Functions of Prolactin
Meng Wang, Dian-Cai Zhang, Shen-Tian Wang, Ming-Long Li
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2016; 29(4): 571.     CrossRef
Molecular markers and their applications in cattle genetic research: A review
Umesh Singh, Rajib Deb, Rafeeque Rahman Alyethodi, Rani Alex, Sushil Kumar, Sandip Chakraborty, Kuldeep Dhama, Arjava Sharma
Biomarkers and Genomic Medicine.2014; 6(2): 49.     CrossRef
Mutations in exons of the CYP17-II gene affect sex steroid concentration in male Japanese flounder (Paralichthys olivaceus)
Ruiqin Ma, Feng He, Haishen Wen, Jifang Li, Bao Shi, Dan Shi, Miao Liu, Weijie Mu, Yuanqing Zhang, Jian Hu, Weiguo Han, Jianan Zhang, Qingqing Wang, Yuren Yuan, Qun Liu
Journal of Ocean University of China.2012; 11(1): 99.     CrossRef
Single Nucleotide Polymorphisms of the GnRHR Gene Associated with Reproductive Traits of Japanese Flounder (Paralichthys olivaceus)
Feng He, Hai-Shen Wen, Ji-Fang Li, Da-Hui Yu, Rui-Qin Ma, Dan Shi, Wei-Jie Mu, Yuan-Qing Zhang, Jian Hu, Miao Liu, Wei-Guo Han, Jia-Nan Zhang, Qing-Qing Wang, Yu-Ren Yuan, Qun Liu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2011; 24(4): 463.     CrossRef
Polymorphisms within promoter of Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) ovary cytochrome P450-c19 (CYP19a) gene associated with reproductive traits
Feng He, Hai Shen Wen, Shuang Lin Dong, Bao Shi, Cai Fang Chen, Lian Shun Wang, Jun Yao, Xing Jiang Mu, Yu Guo Zhou
Fish Physiology and Biochemistry.2009; 35(3): 333.     CrossRef
Database of cattle candidate genes and genetic markers for milk production and mastitis
J. Ogorevc, T. Kunej, A. Razpet, P. Dovc
Animal Genetics.2009; 40(6): 832.     CrossRef
Identification of single nucleotide polymorphism cytochrome P450-c19a and its relation to reproductive traits in Japanese flounder (Paralichthys olivaceus)
Feng He, Hai S. Wen, Shuang L. Dong, Bao Shi, Cai F. Chen, Lian S. Wang, Jun Yao, Xing J. Mu, Yu G. Zhou
Aquaculture.2008; 279(1-4): 177.     CrossRef
Identification of estrogen receptor α gene polymorphisms by SSCP and its effect on reproductive traits in Japanese flounder (Paralichthys olivaceus)
Feng He, Hai Shen Wen, Shuang Lin Dong, Lian Shun Wang, Cai Fang Chen, Bao Shi, Xing Jiang Mu, Jun Yao, Yu Guo Zhou
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology.2008; 150(3): 278.     CrossRef