A Y-linked SNP in SRY Gene Differentiates Chinese Indigenous Swamp Buffalo and Introduced River Buffalo
Yi "Zhang,", Dongxiao Sun, Ying Yu, Yuan Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(9):1240-1244.   Published online 2006 Aug 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2006.1240
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Strong and stable geographic differentiation of swamp buffalo maternal and paternal lineages indicates domestication in the China/Indochina border region
Yi Zhang, Yongfang Lu, Marnoch Yindee, Kuan-Yi Li, Hsiao-Yun Kuo, Yu-Ten Ju, Shaohui Ye, Md Omar Faruque, Qiang Li, Yachun Wang, Vu Chi Cuong, Lan Doan Pham, Bounthong Bouahom, Bingzhuang Yang, Xianwei Liang, Zhihua Cai, Dianne Vankan, Wallaya Manatchaiwo
Molecular Ecology.2016; 25(7): 1530.     CrossRef
Genetic diversity and differentiation of Chinese domestic buffalo based on 30 microsatellite markers
Y. Zhang, D. Sun, Y. Yu, Y. Zhang
Animal Genetics.2007; 38(6): 569.     CrossRef