Increasing Content of Healthy Fatty Acids in Egg Yolk of Laying Hens by Cheese Byproduct University, Korea.
Jong Hwangbo, Jun Ho Kim, Byong Seak Lee, Su Won Kang, Jongsoo Chang, Hae-Duck Bae, Min Suk Lee, Young Jun Kim, Nag-Jin Choi
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(3):444-449.   Published online 2006 Feb 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2006.444
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Impact and consequences of dietary riboflavin deficiency treatment on flesh quality loss in on-growing grass carp (Ctenopharyngodon idella)
Wei-Dan Jiang, Liang Chen, Yang Liu, Lin Feng, Pei Wu, Jun Jiang, Sheng-Yao Kuang, Ling Tang, Wu-Neng Tang, Xiao-Qiu Zhou
Food & Function.2019; 10(6): 3396.     CrossRef