Estimates of Genetic Parameters and Genetic Trends for Production Traits of Inner Mongolian White Cashmere Goat
Junyan Bai, Qin Zhang, Jinquan Li, Er-Ji Dao, Xiaoping Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(1):13-18.   Published online 2005 Dec 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2006.13
Citations to this article as recorded by Crossref logo
One 16 bp insertion/deletion (indel) within the KDM6A gene revealing strong associations with growth traits in goat
Ke Wang, Yang Cui, Zhen Wang, Hailong Yan, Zhe Meng, Haijing Zhu, Lei Qu, Xianyong Lan, Chuanying Pan
Gene.2019; 686: 16.     CrossRef
Comparative study on seasonal hair follicle cycling by analysis of the transcriptomes from cashmere and milk goats
Yanjun Zhang, Kejing Wu, Lele Wang, Zhiying Wang, Wenjing Han, Dong Chen, Yaxun Wei, Rui Su, Ruijun Wang, Zhihong Liu, Yanhong Zhao, Zhixin Wang, Leilei Zhan, Yi Zhang, Jinquan Li
Genomics.2019;[Epub]     CrossRef
Variability of fibre quality on Chinese Alashan Left Banner White Cashmere goat
Stefano Pallotti, Jun Wang, Peirong Tang, Marco Antonini, Yujie Lou, Camillo Pieramati, Alessandro Valbonesi, Carlo Renieri
Italian Journal of Animal Science.2018; 17(1): 53.     CrossRef
Genetic evaluation of fiber length and fiber diameter from Inner Mongolia White Cashmere goats at different ages
Zhiying Wang, Zhixin Wang, Yan Liu, RuiJun Wang, Yanjun Zhang, Rui Su, Jinquan Li
Small Ruminant Research.2015; 123(1): 22.     CrossRef
Implementation of a cashmere goat breeding program amongst nomads in Southern Iran
J.P. Mueller, H.R. Ansari-Renani, S.M. Seyed Momen, M. Ehsani, O. Alipour, B. Rischkowsky
Small Ruminant Research.2015; 129: 69.     CrossRef
Characterization of camel fibers in regions of Kazakhstan and Uzbekistan
L. Iñiguez, J.P. Mueller, A. Ombayev, S. Aryngaziyev, S. Yusupov, A. Ibragimov, M. Suleimenov, M. El-Dine Hilali
Small Ruminant Research.2014; 117(1): 58.     CrossRef
Modeling genetic covariance structure across ages of fleece traits in an Inner Mongolia cashmere goat population using repeatability and multivariate analysis
Zhiying Wang, Ruijun Wang, Jinquan Li, Wenguang Zhang, Wuriliga, Rui Su, Zhihong Liu, Juan Zhou, Yonglong Wei, Ruiqiang Meng, Yanjun Zhang
Livestock Science.2014; 161: 1.     CrossRef
Estimates of genetic parameters and genetic changes for fleece traits in Inner Mongolia cashmere goats
Yanjun Zhang, Zhiying Wang, Hong Lei, Zhixin Wang, Rui Su, Wenguang Zhang, Juan Zhou, Yonglong Wei, Ruiqiang Meng, Ruijun Wang, Jinquan Li
Small Ruminant Research.2014; 117(1): 41.     CrossRef
Characterization of mohair and cashmere in regions of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan
L. Iñiguez, J.P. Mueller, A. Ombayev, S. Aryngaziyev, A. Ajibekov, S. Yusupov, A. Ibragimov, M. Suleimenov, M. El-Dine Hilali
Small Ruminant Research.2014; 120(2-3): 209.     CrossRef
Estimation of genetic parameters for fleece traits in yearling Inner Mongolia Cashmere goats
Zhiying Wang, Ruijun Wang, Wenguang Zhang, Zhixin Wang, Pengyu Wang, Hui Liu, Lixia Gao, Kun Bai, Ruiqiang Meng, Juan Zhou, Yanjun Zhang, Jinquan Li
Small Ruminant Research.2013; 109(1): 15.     CrossRef
Effects of Dietary Iodine and Selenium on Nutrient Digestibility, Serum Thyroid Hormones, and Antioxidant Status of Liaoning Cashmere Goats
Feng Qin, Xiaoping Zhu, Wei Zhang, Jiaping Zhou, Shiwei Zhang, Zhihai Jia
Biological Trace Element Research.2011; 143(3): 1480.     CrossRef
Genetics of fibre production and fleece characteristics in small ruminants, Angora rabbit and South American camelids
D. Allain, C. Renieri
animal.2010; 4(09): 1472.     CrossRef
Divergent selection for total fleece weight in Angora rabbits: Correlated responses in wool characteristics
S.A. Rafat, H. de Rochambeau, R.G. Thébault, I. David, S. Deretz, M. Bonnet, B. Pena-Arnaud, D. Allain
Livestock Science.2008; 113(1): 8.     CrossRef