Comparison of Two Different Schemes of Once-weekly Ovum Pick Up in Dairy Heifers
Xiao-Yu Yang, Hua Li, Wen-Ying Huang, Shu-Zhen Huang, Yi-tao Zeng
Asian-Australas J Anim Sci. 2005;18(3):314-319.   Published online 2007 Mar 15     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2005.314
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Improved Efficiency of Bovine Somatic Cell Nuclear Transfer by Optimizing Operational Procedures
Lei-Wen ZHAO, Xiao-Yu YANG, Peng-Fei GUAN, Jing FU, Hua LI, Yi-Ye ZHOU, Shu-Zhen HUANG, Yi-Tao ZENG, Fan-Yi ZENG
Journal of Reproduction and Development.2009; 55(5): 542.     CrossRef