FSHR Gene Mutation and Its Effect on Litter Size in Pigs
Shujun Zhang, Yuanzhu Xiong, Changyan Den, Senmu Xiao, Jianxiang Xu, Yu Xia, Xiaohua Liu, Chunfang Wang, Shulin Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(2):179-182.   Published online 2004 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2004.179
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Associations of Polymorphisms in Four Candidate Genes with Carcass and/or Meat-Quality Traits in Two Meat-Type Chicken Lines
Yanfa Sun, Ranran Liu, Xiqing Lu, Yaodong Hu, Guiping Zhao, Maiqing Zheng, Jilan Chen, Hongrong Wang, Jie Wen
Animal Biotechnology.2013; 24(1): 53.     CrossRef