Effects of Moist Extruded Full-fat Soybeans on Gut Morphology and Mucosal Cell Turnover Time of Weanling Pigs
Shiyan Qiao, Defa Li, Jianyang Jiang, Hongjie Zhou, Jingsu Li, P. A. Thacker
Asian-Australas J Anim Sci. 2003;16(1):63-69.   Published online 2003 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2003.63
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Soybean antigen protein induces caspase-3/mitochondrion-regulated apoptosis in IPEC-J2 cells
Chenglu Peng, Zhifeng Sun, Lei Wang, Yingshuang Shu, Mengchu He, Hongyan Ding, Yu Li, Xichun Wang, Shibin Feng, Jinchun Li, Jinjie Wu
Food and Agricultural Immunology.2020; 31(1): 100.     CrossRef
Impacts of dietary microalgae ( Schizochytrium JB5) on growth performance, blood profiles, apparent total tract digestibility, and ileal nutrient digestibility in weaning pigs
Sumya Kibria, In Ho Kim
Journal of the Science of Food and Agriculture.2019; 99(13): 6084.     CrossRef
β-Conglycinin-Induced Intestinal Porcine Epithelial Cell Damage via the Nuclear Factor κB/Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling Pathway
Chenglu Peng, Xuedong Ding, Lei Zhu, Mengchu He, Yingshuang Shu, Yu Zhang, Yu Li, Xichun Wang, Shibin Feng, Jinchun Li, Jinjie Wu
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2019; 67(32): 9009.     CrossRef
Effect of fermented blood cells on growth performance and intestinal characteristics of weaned piglets
Boru Zhang, Wei Yang, Hongyun Zhang, Qingwei Meng, Chongpeng Bi, Anshan Shan
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(6): 1875.     CrossRef
Progress towards pig nutrition in the last 27 years
Yi Wu, Jianfei Zhao, Chenchen Xu, Ning Ma, Ting He, Jinshan Zhao, Xi Ma, Phil A Thacker
Journal of the Science of Food and Agriculture.2018;[Epub]     CrossRef
Extruded full-fat soybean as a substitute for soybean meal and oil in diets for lactating sows: the effect on litter performance and milk composition
Pan Zhou, Guangbo Luo, Lianqiang Che, Yan Lin, Shengyu Xu, Zhengfeng Fang, De Wu
Animal Production Science.2017; 57(8): 1725.     CrossRef
Induction of immune responses and allergic reactions in piglets by injecting glycinin
Jin Jie Wu, Cheng Ming Cao, Ting Ting Meng, Yu Zhang, Shu Liang Xu, Shi Bin Feng, Yu Li, Xi Chun Wang
Italian Journal of Animal Science.2016; 15(1): 166.     CrossRef
Soybean allergen glycinin induced the destruction of the mechanical barrier function in IPEC-J2
Yuan Zhao, Dandan Liu, Rui Han, Xiaodong Zhang, Shiyao Zhang, Guixin Qin
Food and Agricultural Immunology.2015; 26(4): 601.     CrossRef
Effects ofβ-conglycinin on growth performance, immunoglobulins and intestinal mucosal morphology in piglets
Xichun Wang, Fangfang Geng, Jinjie Wu, Yanan Kou, Shuliang Xu, Zhikuo Sun, Shibin Feng, Liangyou Ma, Ying Luo
Archives of Animal Nutrition.2014; 68(3): 186.     CrossRef
β-Conglycinin Reduces the Tight Junction Occludin and ZO-1 Expression in IPEC-J2
Yuan Zhao, Guixin Qin, Rui Han, Jun Wang, Xiaodong Zhang, Dandan Liu
International Journal of Molecular Sciences.2014; 15(2): 1915.     CrossRef
Effects of Keratinase on Performance, Nutrient Utilization, Intestinal Morphology, Intestinal Ecology and Inflammatory Response of Weaned Piglets Fed Diets with Different Levels of Crude Protein
D. Wang, X. S. Piao, Z. K. Zeng, T. Lu, Q. Zhang, P. F. Li, L. F. Xue, S. W. Kim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2011; 24(12): 1718.     CrossRef
Effects of glycinin and β-conglycinin on enterocyte apoptosis, proliferation and migration of piglets
Y. Zhao, G.X. Qin, Z.W. Sun, B. Zhang, T. Wang
Food and Agricultural Immunology.2010; 21(3): 209.     CrossRef
Fermentation of soybean meal and its inclusion in diets for newly weaned pigs reduced diarrhea and measures of immunoreactivity in the plasma
Y.S. Song, V.G. Pérez, J.E. Pettigrew, C. Martinez-Villaluenga, E. Gonzalez de Mejia
Animal Feed Science and Technology.2010; 159(1-2): 41.     CrossRef
Soybean
Yue Hao, Zhenfeng Zhan, Pengfei Guo, Xiangshu Piao, Defa Li
Archives of Animal Nutrition.2009; 63(3): 188.     CrossRef
Effects of soybean glycinin on performance and immune function in early weaned pigs
Peng Sun, Defa Li, Bing Dong, Shiyan Qiao, Xi Ma
Archives of Animal Nutrition.2008; 62(4): 313.     CrossRef
Recombinant Soybean Protein β-Conglycinin α′-Subunit Expression and Induced Hypersensitivity Reaction in Rats
Pengfei Guo, Xiangshu Piao, Yunhe Cao, Deyuan Ou, Defa Li
International Archives of Allergy and Immunology.2008; 145(2): 102.     CrossRef
Characterization of the antigenic specificity of soybean protein β-conglycinin and its effects on growth and immune function in rats
Pengfei Guo, Xiangshu Piao, Deyuan Ou, Defa Li, Yue Hao
Archives of Animal Nutrition.2007; 61(3): 189.     CrossRef