Effect of Season Influencing Semen Characteristics, Frozen-Thawed Sperm Viability and Testosterone Concentration in Duroc Boars
Y. M. Cheon, H. K. Kim, C. B. Yang, Y. J. Yi, C. S. Park
Asian-Australas J Anim Sci. 2002;15(4):500-503.   Published online 2002 Apr 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2002.500
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ochratoxin A exposure decreased sperm motility via the AMPK and PTEN signaling pathways
Tian-Yu Zhang, Rui-Ying Wu, Yong Zhao, Chun-Shuang Xu, Wei-Dong Zhang, Wei Ge, Jing Liu, Zhong-Yi Sun, Shu-Hua Zou, Wei Shen
Toxicology and Applied Pharmacology.2018; 340: 49.     CrossRef
Supplemental effect of different levels of taurine in Modena on boar semen quality during liquid preservation at 17°C
Hao Li, Xiao-Gang Zhang, Qian Fang, Qi Liu, Ren-Rang Du, Gong-She Yang, Li-Qiang Wang, Jian-Hong Hu
Animal Science Journal.2017; 88(11): 1692.     CrossRef
Age and seasonal-dependent variations in the biochemical composition of boar semen
L. Fraser, J. Strzeżek, K. Filipowicz, M. Mogielnicka-Brzozowska, L. Zasiadczyk
Theriogenology.2016; 86(3): 806.     CrossRef
Effects of Bovine Serum Albumin on Boar Sperm Quality During Liquid Storage at 17°C
X-G Zhang, G-J Yan, J-Y Hong, Z-Z Su, G-S Yang, Q-W Li, J-H Hu
Reproduction in Domestic Animals.2015; 50(2): 263.     CrossRef
Effects of different extenders on DNA integrity of boar spermatozoa following freezing–thawing
Jian-hong Hu, Qing-wang Li, Zhong-liang Jiang, Wen-ye Li
Cryobiology.2008; 57(3): 257.     CrossRef