A Technique to Quantify the Extent of Postmortem Degradation of Meat Ultrastructure
I. H. Hwang, J. M. Thompson
Asian-Australas J Anim Sci. 2002;15(1):111-116.   Published online 2002 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2002.111
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of a low‐voltage electrical stimulation on yak meat tenderness during postmortem aging
Meng‐Yin Chen, Yuan Tian, Qun‐Li Yu, Ling Han, Suo‐Nan Zhao, Ren‐De Song
Animal Science Journal.2020;[Epub]     CrossRef
Effect of new generation medium voltage electrical stimulation on the meat quality of beef slaughtered in a Chinese abattoir
Yimin Zhang, Xiaokai Ji, Yanwei Mao, Xin Luo, Lixian Zhu, David L. Hopkins
Meat Science.2019; 149: 47.     CrossRef
Effect of electrical stimulation and hot boning on the eating quality of Gannan yak longissimus lumborum
Yumiao Lang, Kun Sha, Rui Zhang, Peng Xie, Xin Luo, Baozhong Sun, Haipeng Li, Li Zhang, Songshan Zhang, Xuan Liu
Meat Science.2016; 112: 3.     CrossRef
Rapid chilling has no detrimental effect on the tenderness of low-voltage electrically stimulated M. longissimus in Chinese bulls
Lixian Zhu, Shujuan Gao, Xin Luo
Meat Science.2011; 88(3): 597.     CrossRef
Electron microscopy of contractile bands in low voltage electrical stimulation beef
Xin Luo, Yan Zhu, Guanghong Zhou
Meat Science.2008; 80(3): 948.     CrossRef
Electrical currents applied to lamb carcasses — effects on blood release and meat quality
D. L. Hopkins, F. D. Shaw, S. Baud, P. J. Walker
Australian Journal of Experimental Agriculture.2006; 46(7): 885.     CrossRef
The biochemical and physical effects of electrical stimulation on beef and sheep meat tenderness
I.H. Hwang, C.E. Devine, D.L. Hopkins
Meat Science.2003; 65(2): 677.     CrossRef