Genetic polymorphism of plasma vitamin D-binding protein (Gc) in some asian sheep
K. Tsunoda, K. Doge, M. A. Hasnath, H. B. Rajbhandary, W. Xu, T. Zhanchiv, B. L. Chau
Asian-Australas J Anim Sci. 1998;11(3):318-322.   Published online 1998 Jun 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.1998.318
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genetic differentiation and phylogeny of 27 sheep populations based on structural gene loci
Mingxun Li, Hailei Xia, Dan Chen, Dejun Ji, Tsunoda Kenji, Rui Li, Xiangxiang Liao, Yongjiang Mao, Wei Sun, Rongqing Geng, Zhangping Yang
Molecular and Cellular Probes.2018; 37: 55.     CrossRef
The Levels of Genetic Differentiation of Small-Tailed Han Sheep and Tan Sheep Populations Using Structural Loci
Sheng-xia LU, Hong CHANG, De-jun JI, Kenji Tsunoda, Zhan-jun REN, Xiang-lian REN, Wei SUN, Zhang-ping YANG, Guo-bin CHANG
Agricultural Sciences in China.2006; 5(11): 865.     CrossRef