Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Reproduction and Physiology
Molecular Cloning, Tissue Distribution and Segmental Ontogenetic Regulation of b0,+ Amino Acid Transporter in Lantang Pigs
Ai-min Zhi, Ding-yuan Feng, Xiang-yan Zhou, Shi-geng Zou, Zhi-yi Huang, Jian-jun Zuo, Hui Ye, Chang-ming Zhang, Ze-min Dong, Zhun Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(8):1134-1142.  Published online July 1, 2008
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next