Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Products
Effects of coated cysteamine hydrochloride on muscle fiber characteristics and amino acid composition of finishing pigs
Miaomiao Bai, Hongnan Liu, Kang Xu, Rong Yu, Abimbola Oladele Oso, Jinping Deng, Yulong Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(9):1430-1438.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
Effect of Soyabean Isoflavones Exposure on Onset of Puberty, Serum Hormone Concentration and Gene Expression in Hypothalamus, Pituitary Gland and Ovary of Female Bama Miniature Pigs
Juexin Fan, Bin Zhang, Lili Li, Chaowu Xiao, Oso Abimbola Oladele, Guoli Jiang, Hao Ding, Shengping Wang, Yueteng Xing, Dingfu Xiao, Yulong Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(11):1573-1582.  Published online September 3, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of L-proline on the Growth Performance, and Blood Parameters in Weaned Lipopolysaccharide (LPS)-challenged Pigs
Ping Kang, Lili Zhang, Yongqing Hou, Binying Ding, Dan Yi, Lei Wang, Huiling Zhu, Yulan Liu, Yulong Yin, Guoyao Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(8):1150-1156.  Published online June 22, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Swine Nutrition and Feed Technology
Dietary Supplementation with Acanthopanax senticosus Extract Modulates Gut Microflora in Weaned Piglets
Fugui Yin, Yulong Yin, Xiangfeng Kong, Yulan Liu, Qinghua He, Tiejun Li, Ruilin Huang, Yongqing Hou, Xugang Shu, Liangxi Tan, Lixiang Chen, Jianhua Gong, Sung Woo Kim, Guoyao Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(9):1330-1338.  Published online September 4, 2008
PDFPDF    
Effects of Achyranthes Bidentata Polysaccharide on Growth Performance, Immunological, Adrenal, and Somatotropic Responses of Weaned Pigs Challenged with Escherichia coli Lipopolysaccharide
Guanglun Guo, Yulan Liu, Wei Fan, Jie Han, Yongqing Hou, Yulong Yin, Huiling Zhu, Binying Ding, Junxia Shi, Jing Lu, Huirong Wang, Jin Chao, Yonghua Qu
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(8):1189-1195.  Published online July 3, 2008
PDFPDF    
Dietary Supplementation with Acanthopanax senticosus Extract Modulates Cellular and Humoral Immunity in Weaned Piglets
Xiangfeng Kong, Yulong Yin, Guoyao Wu, Hejun Liu, Fugui Yin, Tiejun Li, Ruilin Huang, Zheng Ruan, Hua Xiong, Zeyuan Deng, Mingyong Xie, Yiping Liao, Sungwoo Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(9):1453-1461.  Published online August 30, 2007
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next