Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Full-length cDNA, Expression Pattern and Association Analysis of the Porcine FHL3 Gene
Bo Zuo, YuanZhu Xiong, Hua Yang, Jun Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(10):1473-1477.  Published online August 30, 2007
PDFPDF    
FSHR Gene Mutation and Its Effect on Litter Size in Pigs
Shujun Zhang, Yuanzhu Xiong, Changyan Den, Senmu Xiao, Jianxiang Xu, Yu Xia, Xiaohua Liu, Chunfang Wang, Shulin Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(2):179-182.  Published online January 1, 2004
PDFPDF    
Mapping Quantitative Trait Loci for Meat Quality on Pig Chromosome 3, 4 and 7
Bo Zuo, YuanZhu Xiong, YuHong Su, ChangYan Deng, Rong Zheng, Siwen Jiang
Asian-Australas J Anim Sci. 2003;16(3):320-324.  Published online January 1, 2003
PDFPDF    
Construction of Genetic Microsatellite Maps for Some Chromosomes in Chinese Swine Reference Population
Yuhong Su, Yuanzhu Xiong, Qin Zhang, Weimin Liu, Siwen Jiang, Li Yu, Xuanyan Xia, Rong Zeng, Changyan Deng
Asian-Australas J Anim Sci. 2002;15(10):1386-1390.  Published online January 1, 2002
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next