• Home
  • E-Submission
  • Sitemap
  • Contact Us
Asian-Australas J Anim Sci. Search

CLOSE


Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Hemicastration induced spermatogenesis-related DNA methylation and gene expression changes in mice testis
Yixin Wang, Long Jin, Jideng Ma, Li Chen, Yuhua Fu, Keren Long, Silu Hu, Yang Song, Dazhi Shang, Qianzi Tang, Xun Wang, Xuewei Li, Mingzhou Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):189-197.  Published online October 20, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Coat colour phenotype of Qingyu pig is associated with polymorphisms of melanocortin receptor 1 gene
Xiaoqian Wu, Zhendong Tan, Linyuan Shen, Qiong Yang, Xiao Cheng, Kun Liao, Lin Bai, Surong Shuai, Mingzhou Li, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):938-943.  Published online December 17, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Estimation of Growth Curves and Suitable Slaughter Weight of the Liangshan Pig
Jia Luo, Huaigang Lei, Linyuan Shen, Runlin Yang, Qiang Pu, Kangping Zhu, Mingzhou Li, Guoqing Tang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(9):1252-1258.  Published online June 3, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Temporal expression profiling of long noncoding RNA and mRNA in the peripheral blood during porcine development
Yiren Gu, Rui Zhou, Long Jin, Xuan Tao, Zhijun Zhong, Xuemei Yang, Yan Liang, Yuekui Yang, Yan Wang, Xiaohui Chen, Jianjun Gong, Zhiping He, Mingzhou Li, Xuebin Lv
Received April 12, 2019  Accepted August 3, 2019  
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0313    [Accepted]
PDFPDF    
  • facebook
  • Industry Patrons
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Directory of Open Access Journals


ABOUT
SPECIALTIES
BROWSE ARTICLES
FOR AUTHORS AND REVIEWERS
Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul
08776, Korea   TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2019 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next