Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
A whole genome sequence association study of muscle fiber traits in a White Duroc×Erhualian F2 resource population
Tianfu Guo, Jun Gao, Bin Yang, Guorong Yan, Shijun Xiao, Zhiyan Zhang, Lusheng Huang
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):704-711.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genome-wide association study identifies 22 new loci for body dimension and body weight traits in a White Duroc×Erhualian F2 intercross population
Jiuxiu Ji, Lisheng Zhou, Yuanmei Guo, Lusheng Huang, Junwu Ma
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(8):1066-1073.  Published online January 13, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Identification of loci affecting teat number by genome-wide association studies on three pig populations
Jianhong Tang, Zhiyan Zhang, Bin Yang, Yuanmei Guo, Huashui Ai, Yi Long, Ying Su, Leilei Cui, Liyu Zhou, Xiaopeng Wang, Hui Zhang, Chengbin Wang, Jun Ren, Lusheng Huang, Nengshui Ding
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(1):1-7.  Published online April 22, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next