Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Identification of loci affecting teat number by genome-wide association studies on three pig populations
Jianhong Tang, Zhiyan Zhang, Bin Yang, Yuanmei Guo, Huashui Ai, Yi Long, Ying Su, Leilei Cui, Liyu Zhou, Xiaopeng Wang, Hui Zhang, Chengbin Wang, Jun Ren, Lusheng Huang, Nengshui Ding
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(1):1-7.  Published online April 22, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Preparation and Characterization of an Antibody Antagonist That Targets the Porcine Growth Hormone Receptor
Huanzhong Cui, Yanrong Wang, Meng Song, Hui Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(10):1508-1514.  Published online December 1, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Targeted Editing of Myostatin Gene in Sheep by Transcription Activator-like Effector Nucleases
Xinxia Zhao, Wei Ni, Chuangfu Chen, Wujiafu Sai, Jun Qiao, Jingliang Sheng, Hui Zhang, Guozhong Li, Dawei Wang, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(3):413-418.  Published online February 24, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Development and Characterization of a Novel Anti-idiotypic Monoclonal Antibody to Growth Hormone, Which Can Mimic Physiological Functions of Growth Hormone in Primary Porcine Hepatocytes
Hai-Nan Lan, Hai-Long Jiang, Wei Li, Tian-Cheng Wu, Pan Hong, Yu Meng Li, Hui Zhang, Huan-Zhong Cui, Xin Zheng
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(4):573-583.  Published online February 4, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Expression of Cdc25B mRNA in Duodenal Mucosa of Chicken
Junhui Qin, Hui Zhang, Huijun Bao, Qiang Zhou, Yi Liu, Chunsheng Xu, Xiaohong Chu, Qiusheng Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(4):530-536.  Published online February 22, 2010
PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
The Expression Patterns of Cdc25A, Cdc25B, Sox2 and Mnb in Central Nervous System in Early Chicken Embryos
Hui Zhang, Junhui Qin, Jingjing Cao, Nainan Hei, Chunsheng Xu, Ping Yang, Haili Liu, Xiaohong Chu, Huijun Bao, Qiusheng Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(6):781-787.  Published online April 30, 2009
PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Microsatellite Markers Linked to Quantitative Trait Loci Affecting Fatness in Divergently Selected Chicken Lines for Abdominal Fat
Hui Zhang, Shouzhi Wang, Hui Li, Xijiang Yu, Ning Li, Qin Zhang, Xiaofeng Liu, Qigui Wang, Xiaoxiang Hu, Yuxiang Wang, Zhiquan Tang
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(10):1389-1394.  Published online September 3, 2008
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next