Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Biotechnology
Folic acid supplementation regulates key immunity-associated genes and pathways during the periparturient period in dairy cows
Muhammad Zahoor Khan, Zhichao Zhang, Lei Liu, Di Wang, Siyuan Mi, Xueqin Liu, Gang Liu, Gang Guo, Xizhi Li, Yachun Wang, Ying Yu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(9):1507-1519.  Published online April 15, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Insights into the genetic diversity of indigenous goats and their conservation priorities
Gang Liu, Qianjun Zhao, Jian Lu, Feizhou Sun, Xu Han, Junjin Zhao, Haiyong Feng, Kejun Wang, Chousheng Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(10):1501-1510.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Effects of Castration on Androgen Receptor, IGF-I Ea, MGF and Myostatin Gene Expression in Skeletal Muscles of Male Pigs
Yuchang Yao, Zhaowei Cai, Lifan Zhang, Chunjiang Zhao, Keliang Wu, Ningying Xu, Gang Liu, Changxin Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(8):1069-1077.  Published online June 26, 2009
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517



Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next