Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Reproduction and Physiology
Single Nucleotide Polymorphisms of the GnRHR Gene Associated with Reproductive Traits of Japanese Flounder (Paralichthys olivaceus)
Feng He, Hai-Shen Wen, Ji-Fang Li, Da-Hui Yu, Rui-Qin Ma, Dan Shi, Wei-Jie Mu, Yuan-Qing Zhang, Jian Hu, Miao Liu, Wei-Guo Han, Jia-Nan Zhang, Qing-Qing Wang, Yu-Ren Yuan, Qun Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(4):463-470.  Published online February 23, 2011
PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Association between SNPs within Prolactin Gene and Milk Performance Traits in Holstein Dairy Cattle
Feng He, Dongxiao Sun, Ying Yu, Yachun Wang, Yuan Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(10):1384-1389.  Published online August 2, 2006
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next