Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Liver metabolic perturbations of heat-stressed lactating dairy cows
Caiyun Fan, Di Su, He Tian, Xiaojiao Li, Yu Li, Lei Ran, Ruiting Hu, Jianbo Cheng
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1244-1251.  Published online March 2, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Effects of aflatoxin B1 combined with ochratoxin A and/or zearalenone on metabolism, immune function, and antioxidant status in lactating dairy goats
Shuai Huang, Nan Zheng, CaiYun Fan, Ming Cheng, Shang Wang, Adil Jabar, JiaQi Wang, JianBo Cheng
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):505-513.  Published online September 18, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
mtDNA Diversity and Origin of Chinese Mongolian Horses
Jinlian Li, Youfei Shi, Caiyun Fan, Dugarjaviin Manglai
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(12):1696-1702.  Published online November 3, 2008
PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of Dietary Copper Source and Level on Performance, Carcass Characteristics and Lipid Metabolism in Lambs
Jianbo Cheng, Caiyun Fan, Wei Zhang, Xiaoping Zhu, Xiaogang Yan, Runlian Wang, Zhihai Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(5):685-691.  Published online May 6, 2008
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next