Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Products
Changes in expression of the autophagy-related genes microtubule-associated protein 1 light chain 3β and autophagy related 7 in skeletal muscle of fattening Japanese Black cattle: a pilot study
Tomonori Nakanishi, Tadaaki Tokunaga, Takafumi Ishida, Ikuo Kobayashi, Yuta Katahama, Azusa Yano, Laurie Erickson, Satoshi Kawahara
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):592-598.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Effects of exercise on myokine gene expression in horse skeletal muscles
Hyo Gun Lee, Jae-Young Choi, Jung-Woong Park, Tae Sub Park, Ki-Duk Song, Donghyun Shin, Byung-Wook Cho
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(3):350-356.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Expression profiles of circular RNAs in sheep skeletal muscle
Yang Cao, Shuang You, Yang Yao, Zhi-Jin Liu, Wureli Hazi, Cun-Yuan Li, Xiang-Yu Zhang, Xiao-Xu Hou, Jun-Chang Wei, Xiao-Yue Li, Da-Wei Wang, Chuang-Fu Chen, Yun-Feng Zhang, Wei Ni, Sheng-Wei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1550-1557.  Published online April 11, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Molecular and functional characterization of the adiponectin (AdipoQ) gene in goat skeletal muscle satellite cells
Linjie Wang, Ke Xue, Yan Wang, Lili Niu, Li Li, Tao Zhong, Jiazhong Guo, Jing Feng, Tianzeng Song, Hongping Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1088-1097.  Published online January 30, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Monitoring of Chicken RNA Integrity as a Function of Prolonged Postmortem Duration
Yuwares Malila, Yanee Srimarut, Juthawut U-chupaj, Gale Strasburg, Wonnop Visessanguan
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(11):1649-1656.  Published online September 3, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Products
Isolation, Culture and Identification of Porcine Skeletal Muscle Satellite Cells
Bo-jiang Li, Ping-hua Li, Rui-hua Huang, Wen-xing Sun, Han Wang, Qi-fa Li, Jie Chen, Wang-jun Wu, Hong-lin Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(8):1171-1177.  Published online April 15, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Review Paper
Historical Overview of the Effect of β-Adrenergic Agonists on Beef Cattle Production
Bradley J. Johnson, Stephen B. Smith, Ki Yong Chung
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(5):757-766.  Published online April 24, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Proteome Analysis of Bovine Longissimus dorsi Muscle Associated with the Marbling Score
Y. N. Shen, S. H. Kim, D. H. Yoon, H. G. Lee, H. S. Kang, K. S. Seo
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(8):1083-1088.  Published online June 21, 2012
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Molecular Cloning and mRNA Expression of the Porcine Insulin-responsive Glucose Transporter (GLUT4)
Jianjun Zuo, Fawen Dai, Dingyuan Feng, Qingyun Cao, Hui Ye, Zemin Dong, Weiguang Xia
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(5):640-648.  Published online April 22, 2010
PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Effects of Castration on Androgen Receptor, IGF-I Ea, MGF and Myostatin Gene Expression in Skeletal Muscles of Male Pigs
Yuchang Yao, Zhaowei Cai, Lifan Zhang, Chunjiang Zhao, Keliang Wu, Ningying Xu, Gang Liu, Changxin Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(8):1069-1077.  Published online June 26, 2009
PDFPDF    
Animal Biotechnology
Effect of Thyroid Hormone on the Gene Expression of Myostatin in Rat Skeletal Muscle
Ma Yi, Chen Xiaoqiang, Li Qing, An Xiaorong, Chen Yongfu
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(2):275-281.  Published online January 6, 2009
PDFPDF    
Animal Products
Effect of Genistein on Antioxidative Defence System and Membrane Fluidity in Chick Skeletal Muscle Cells
Z. Y. Jiang, S. Q. Jiang, Y. C. Lin, X. Y. Ma, P. B. Xi, T. Cao, X. Q. Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(8):1220-1225.  Published online July 1, 2008
PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Expression Analysis of miRNAs in Porcine Fetal Skeletal Muscle on Days 65 and 90 of Gestation
Jian-hai Chen, Wen-juan Wei, Xiao Xiao, Meng-Jin Zhu, Bin Fan, Shu-Hong Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(7):954-960.  Published online July 1, 2008
PDFPDF    
Animal Products
Combined Effects of High Pressure and Heat on Shear Value and Histological Characteristics of Bovine Skeletal Muscle
H. Rusman, B. Gerelt, S. Yamamoto, T. Nishiumi, A. Suzuki
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(6):994-1001.  Published online May 2, 2007
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next