Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Association of polymorphisms in bone morphogenetic protein receptor-1B gene exon-9 with litter size in Dorset, Mongolian, and Small Tail Han ewes
Jianlei Jia, Qian Chen, Linsheng Gui, Jipeng Jin, Yongyuan Li, Qiaohong Ru, Shengzhen Hou
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):949-955.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Luteinizing hormone beta gene polymorphism and its effect on semen quality traits and luteinizing hormone concentrations in Murrah buffalo bulls
Jagish Kour Reen, Ramesha Kerekoppa, Revanasiddu Deginal, Maneesh Kumar Ahirwar, Uday Kannegundla, Satish Chandra, Divya Palat, Dayal Nitai Das, Mukund Amritrao Kataktalware, Sakthivel Jeyakumar, Shri Krishna Isloor
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1119-1126.  Published online December 19, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Identification of a Novel Single Nucleotide Polymorphism in Porcine Beta-Defensin-1 Gene
D. R. Pruthviraj, A. P. Usha, R. T. Venkatachalapathy
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(3):315-320.  Published online February 24, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
Polymorphysims of CYP17-I Gene in the Exons Were Associated with the Reproductive Endocrine of Japanese Flounder (Paralichthys olivaceus)
R. Q. Ma, F. He, H. S. Wen, J. F. Li, W. J. Mu, M. Liu, Y. Q. Zhang, J. Hu, L. Qun
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(6):794-799.  Published online April 23, 2012
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Association of the KAP 8.1 Gene Polymorphisms with Fibre Traits in Inner Mongolian Cashmere Goats
Haiying Liu, Chunwang Yue, Wei Zhang, Xiaoping Zhu, Guiqin Yang, Zhihai Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(10):1341-1347.  Published online August 24, 2011
PDFPDF    
PCR-SSCP of Serum Lysozyme Gene (Exon-III) in Riverine Buffalo and Its Association with Lysozyme Activity and Somatic Cell Count
Nihar Ranjan Sahoo, Pushpendra Kumar, Bharat Bhushan, T. K. Bhattacharya, Arjava Sharma, Sanker Dayal, Prabhat Kumar Pankaj, Monalisa Sahoo
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(8):993-999.  Published online June 21, 2010
PDFPDF    
mtDNA Diversity and Origin of Chinese Mongolian Horses
Jinlian Li, Youfei Shi, Caiyun Fan, Dugarjaviin Manglai
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(12):1696-1702.  Published online November 3, 2008
PDFPDF    
A New Single Nucleotide Polymorphism in the IGF-I Gene and Its Association with Growth Traits in the Nanjiang Huang Goat
Chunxiang Zhang, Wei Zhang, Hailing Luo, Wenbin Yue, Mingyu Gao, Zhihai Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(8):1073-1079.  Published online July 1, 2008
PDFPDF    
Association of SNP Haplotypes at the Myostatin Gene with Muscular Hypertrophy in Sheep
S. Q. Gan, Z. Du, S. R. Liu, Y. L. Yang, M. Shen, X. H. Wang, J. L. Yin, X. X. Hu, J. Fei, J. J. Fan, J. H. Wang, Q. H. He, Y. S. Zhang, N. Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(7):928-935.  Published online July 1, 2008
PDFPDF    
Identification of Single Nucleotide Polymorphism of H-FABP Gene and Its Association with Fatness Traits in Chickens
Yan Wang, Dingming Shu, Liang Li, Hao Qu, Chunfen Yang, Qing Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(12):1812-1819.  Published online October 30, 2007
PDFPDF    
Polymorphism of Insulin-like Growth Factor Binding Protein-4 Gene in 17 Pig Breeds and Its Relationship with Growth Traits
Wenjun Wang, Xiaoxiang Hu, Jin Fei, Qinyong Meng, Ning Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(10):1490-1495.  Published online August 30, 2007
PDFPDF    
PCR-SSCP Polymorphism of Inhibin ??A Gene in Some Sheep Breeds
M. X. Chu, C. T. Xiao, Y. Fu, L. Fang, S. C. Ye
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(7):1023-1029.  Published online June 27, 2007
PDFPDF    
Effect of the Polymorphisms of Keratin Associated Protein 8.2 Gene on Fibre Traits in Inner Mongolia Cashmere Goats
Haiying Liu, Ning Li, Cunling Jia, Xiaoping Zhu, Zhihai Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(6):821-826.  Published online May 2, 2007
PDFPDF    
Association between Polymorphisms of Lipoprotein Lipase Gene and Chicken Fat Deposition
Rui Liu, Yachun Wang, Dongxiao Sun, Ying Yu, Yuan Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(10):1409-1414.  Published online August 2, 2006
PDFPDF    
Detection and Characterization of PCR-SSCP Markers of the Bovine Lactoferrin Gene for Clinical Mastitis
Zhou Lei, Yuan-Yuan Yang, Zhong-Hao Li, Li-Juan Kong, Guan-Dong Xing, He-Shuang Di, Gen-Lin Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(10):1399-1403.  Published online August 2, 2006
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next