Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of particle size and lipid form of corn on energy and nutrient digestibility in diets for growing pigs
Zhiqian Lyu, Lu Wang, Yifan Wu, Chengfei Huang
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(2):286-293.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Determination of the energy contents and nutrient digestibility of corn, waxy corn and steam-flaked corn fed to growing pigs
Dongli Ma, Juntao Li, Chengfei Huang, Fengjuan Yang, Yi Wu, Ling Liu, Wei Jiang, Zhicheng Jia, Peijun Zhang, Xuezhen Liu, Shuai Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(10):1573-1579.  Published online February 14, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effect of tannins and cellulase on growth performance, nutrients digestibility, blood profiles, intestinal morphology and carcass characteristics in Hu sheep
M. D. Zhao, L. F. Di, Z. Y. Tang, W. Jiang, C. Y. Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(10):1540-1547.  Published online March 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of non-genetically and genetically modified organism (maize-soybean) diet on growth performance, nutrient digestibility, carcass weight, and meat quality of broiler chicken
Song Zhang, Xiang Ao, In Ho Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):849-855.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Effects of dietary energy and crude protein levels on growth performance, blood profiles, and nutrient digestibility in weaning pigs
Lin Hu Fang, Ying Hai Jin, Sung Ho Do, Jin Su Hong, Byung Ock Kim, Tae Hee Han, Yoo Yong Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):556-563.  Published online August 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Effect of increasing levels of apparent metabolizable energy on laying hens in barn system
Hwan Ku Kang, Seong Bok Park, Jin Joo Jeon, Hyun Soo Kim, Ki Tae Park, Sang Ho Kim, Eui Chul Hong, Chan Ho Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(11):1766-1772.  Published online April 12, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of dietary fermented spent coffee ground on nutrient digestibility and nitrogen utilization in sheep
Yongjun Choi, Jong-su Rim, Youngjun Na, Sang Rak Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):363-368.  Published online November 3, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of feeding corn naturally contaminated with aflatoxin on growth performance, apparent ileal digestibility, serum hormones levels and gene expression of Na+, K+-ATPase in ducklings
Farzana Abbasi, jingbo Liu, Hongfu Zhang, Xiaoyun Shen, Xuegang Luo
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(1):91-97.  Published online August 16, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Effect of a microbial phytase on growth performance, plasma parameters and apparent ileal amino acid digestibility in Youxian Sheldrake fed a low-phosphorus corn-soybean diet
Shaoping He, R. F. Medrano, Qifang Yu, Yixin Cai, Qiuzhong Dai, Jianhua He
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(10):1442-1449.  Published online February 23, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of alfalfa flavonoids on the production performance, immune system, and ruminal fermentation of dairy cows
Jinshun Zhan, Mingmei Liu, Xiaoshuang Su, Kang Zhan, Chungang Zhang, Guoqi Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(10):1416-1424.  Published online March 25, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of wheat supplementation levels on growth performance, blood profiles, nutrient digestibility, and pork quality in growing-finishing pigs
Tae Hee Han, Jin Su Hong, Lin Hu Fang, Sung Ho Do, Byung Ock Kim, Yoo Yong Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(8):1150-1159.  Published online February 1, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of ruminally degradable starch levels on performance, nitrogen balance, and nutrient digestibility in dairy cows fed low corn-based starch diets
Guobin Luo, Wenbin Xu, Jinshan Yang, Yang Li, Liyang Zhang, Yizhen Wang, Cong Lin, Yonggen Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(5):653-659.  Published online September 19, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Partial dehulling increases the energy content and nutrient digestibility of barley in growing pigs
Hong Liang Wang, Meng Shi, Xiao Xu, Long Pan, Ling Liu, Xiang Shu Piao
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):562-568.  Published online August 19, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Black gram (Vigna Mungo L.) foliage supplementation to crossbred cows: effects on feed intake, nutrient digestibility and milk production
Avijit Dey, Partha Sarathi De, Prabir Kumar Gangopadhyay
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(2):187-191.  Published online June 6, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Performance Responses, Nutrient Digestibility, Blood Characteristics, and Measures of Gastrointestinal Health in Weanling Pigs Fed Protease Enzyme
Glenmer B. Tactacan, Seung-Yeol Cho, Jin H. Cho, In H. Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(7):998-1003.  Published online March 22, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.227(Q2)
SJR: 0.64(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next