Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
A whole genome sequence association study of muscle fiber traits in a White Duroc×Erhualian F2 resource population
Tianfu Guo, Jun Gao, Bin Yang, Guorong Yan, Shijun Xiao, Zhiyan Zhang, Lusheng Huang
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):704-711.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Comparison of characteristics of long noncoding RNA in Hanwoo according to sex
Jae-Young Choi, KyeongHye Won, Seungwoo Son, Donghyun Shin, Jae-Don Oh
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):696-703.  Published online October 22, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Expression of lipid metabolism genes provides new insights into intramuscular fat deposition in Laiwu pigs
Hui Wang, Jin Wang, Dan-dan Yang, Zong-li Liu, Yong-qing Zeng, Wei Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(3):390-397.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
The effect of adding ethanolic saffron petal extract and vitamin E on growth performance, blood metabolites and antioxidant status in Baluchi male lambs
Fereshteh Alipour, Alireza Vakili, Mohsen Danesh Mesgaran, Hadi Ebrahimi
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(11):1695-1704.  Published online February 14, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Products
Effects of coated cysteamine hydrochloride on muscle fiber characteristics and amino acid composition of finishing pigs
Miaomiao Bai, Hongnan Liu, Kang Xu, Rong Yu, Abimbola Oladele Oso, Jinping Deng, Yulong Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(9):1430-1438.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
In ovo feeding of creatine pyruvate alters energy metabolism in muscle of embryos and post-hatch broilers
Tong Yang, Minmeng Zhao, Jiaolong Li, Lin Zhang, Yun Jiang, Guanghong Zhou, Feng Gao
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):834-841.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Products
Changes in expression of the autophagy-related genes microtubule-associated protein 1 light chain 3β and autophagy related 7 in skeletal muscle of fattening Japanese Black cattle: a pilot study
Tomonori Nakanishi, Tadaaki Tokunaga, Takafumi Ishida, Ikuo Kobayashi, Yuta Katahama, Azusa Yano, Laurie Erickson, Satoshi Kawahara
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):592-598.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Effects of exercise on myokine gene expression in horse skeletal muscles
Hyo Gun Lee, Jae-Young Choi, Jung-Woong Park, Tae Sub Park, Ki-Duk Song, Donghyun Shin, Byung-Wook Cho
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(3):350-356.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
Expression pattern of prohibitin, capping actin protein of muscle Z-line beta subunit and tektin-2 gene in Murrah buffalo sperm and its relationship with sperm motility
Zhaocheng Xiong, Haihang Zhang, Ben Huang, Qingyou Liu, Yingqun Wang, Deshun Shi, Xiangping Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(11):1729-1737.  Published online April 12, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Expression profiles of circular RNAs in sheep skeletal muscle
Yang Cao, Shuang You, Yang Yao, Zhi-Jin Liu, Wureli Hazi, Cun-Yuan Li, Xiang-Yu Zhang, Xiao-Xu Hou, Jun-Chang Wei, Xiao-Yue Li, Da-Wei Wang, Chuang-Fu Chen, Yun-Feng Zhang, Wei Ni, Sheng-Wei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1550-1557.  Published online April 11, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Muscle differentiation induced up-regulation of calcium-related gene expression in quail myoblasts
Jeong-Woong Park, Jeong Hyo Lee, Seo Woo Kim, Ji Seon Han, Kyung Soo Kang, Sung-Jo Kim, Tae Sub Park
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(9):1507-1515.  Published online May 31, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Molecular and functional characterization of the adiponectin (AdipoQ) gene in goat skeletal muscle satellite cells
Linjie Wang, Ke Xue, Yan Wang, Lili Niu, Li Li, Tao Zhong, Jiazhong Guo, Jing Feng, Tianzeng Song, Hongping Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1088-1097.  Published online January 30, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Differential characterization of myogenic satellite cells with linolenic and retinoic acid in the presence of thiazolidinediones from prepubertal Korean black goats
S. Subi, S. J. Lee, S. Shiwani, N. K. Singh
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):439-448.  Published online September 18, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Products
The meat quality, muscle fiber characteristics and fatty acid profile in Jinjiang and F1 Simmental×Jinjiang yellow cattle
Yue Zheng, Shizhi Wang, Peishi Yan
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):301-308.  Published online August 16, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next