Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Temporal expression profiling of long noncoding RNA and mRNA in the peripheral blood during porcine development
Yiren Gu, Rui Zhou, Long Jin, Xuan Tao, Zhijun Zhong, Xuemei Yang, Yan Liang, Yuekui Yang, Yan Wang, Xiaohui Chen, Jianjun Gong, Zhiping He, Mingzhou Li, Xuebin Lv
Received April 12, 2019  Accepted August 3, 2019  
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0313    [Accepted]
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.227(Q2)
SJR: 0.64(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next