Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Genetic parameter estimation for reproductive traits in QingYu pigs and comparison of carcass and meat quality traits to Berkshire×QingYu crossbred pigs
Jia Luo, Yiting Yang, Kun Liao, Bin Liu, Ying Chen, Linyuan Shen, Lei Chen, An’an Jiang, Yihui Liu, Qiang Li, Jinyong Wang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(8):1224-1232.  Published online October 21, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Association of CAST Gene Polymorphisms with Carcass and Meat Quality Traits in Chinese Commercial Cattle Herds
Jiao Li, Lu-Pei Zhang, Qian-Fu Gan, Jun-Ya Li, Hui-Jiang Gao, Zheng-Rong Yuan, Xue Gao, Jin-Bao Chen, Shang-Zhong Xu
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(11):1405-1411.  Published online October 25, 2010
PDFPDF    
Association of SNP Marker in the Leptin Gene with Carcass and Meat Quality Traits in Korean Cattle
S. C. Shin, E. R. Chung
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(1):1-6.  Published online November 27, 2006
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next