Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
Xuewei Li 5 Articles
Animal Breeding and Genetics
Genetic parameter estimation for reproductive traits in QingYu pigs and comparison of carcass and meat quality traits to Berkshire×QingYu crossbred pigs
Jia Luo, Yiting Yang, Kun Liao, Bin Liu, Ying Chen, Linyuan Shen, Lei Chen, An’an Jiang, Yihui Liu, Qiang Li, Jinyong Wang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(8):1224-1232.  Published online October 21, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Hemicastration induced spermatogenesis-related DNA methylation and gene expression changes in mice testis
Yixin Wang, Long Jin, Jideng Ma, Li Chen, Yuhua Fu, Keren Long, Silu Hu, Yang Song, Dazhi Shang, Qianzi Tang, Xun Wang, Xuewei Li, Mingzhou Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):189-197.  Published online October 20, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Coat colour phenotype of Qingyu pig is associated with polymorphisms of melanocortin receptor 1 gene
Xiaoqian Wu, Zhendong Tan, Linyuan Shen, Qiong Yang, Xiao Cheng, Kun Liao, Lin Bai, Surong Shuai, Mingzhou Li, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):938-943.  Published online December 17, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Estimation of Growth Curves and Suitable Slaughter Weight of the Liangshan Pig
Jia Luo, Huaigang Lei, Linyuan Shen, Runlin Yang, Qiang Pu, Kangping Zhu, Mingzhou Li, Guoqing Tang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(9):1252-1258.  Published online June 3, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
SNP-based analysis of the genetic structure of Liangshan pig population
Bin Liu, Linyuan Shen, Zhixian Guo, Mailing Gan, Ying Chen, Runling Yang, Lili Niu, Dongmei Jiang, Zhijun Zhong, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Received November 18, 2019  Accepted May 12, 2020  
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0884    [Accepted]
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next