Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
Rui Tan 2 Articles
Animal Breeding and Genetics
Polymorphisms in Epigenetic and Meat Quality Related Genes in Fourteen Cattle Breeds and Association with Beef Quality and Carcass Traits
Xuan Liu, Tahir Usman, Yachun Wang, Zezhao Wang, Xianzhou Xu, Meng Wu, Yi Zhang, Xu Zhang, Qiang Li, Lin Liu, Wanhai Shi, Chunhua Qin, Fanjun Geng, Congyong Wang, Rui Tan, Xixia Huang, Airong Liu, Hongjun Wu, Shixin Tan, Ying Yu
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(4):467-475.  Published online February 4, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next