Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
Dan Shi 1 Article
Animal Reproduction and Physiology
Single Nucleotide Polymorphisms of the GnRHR Gene Associated with Reproductive Traits of Japanese Flounder (Paralichthys olivaceus)
Feng He, Hai-Shen Wen, Ji-Fang Li, Da-Hui Yu, Rui-Qin Ma, Dan Shi, Wei-Jie Mu, Yuan-Qing Zhang, Jian Hu, Miao Liu, Wei-Guo Han, Jia-Nan Zhang, Qing-Qing Wang, Yu-Ren Yuan, Qun Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(4):463-470.  Published online February 23, 2011
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next