Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
Bin Liu 3 Articles
Animal Breeding and Genetics
Genetic parameter estimation for reproductive traits in QingYu pigs and comparison of carcass and meat quality traits to Berkshire×QingYu crossbred pigs
Jia Luo, Yiting Yang, Kun Liao, Bin Liu, Ying Chen, Linyuan Shen, Lei Chen, An’an Jiang, Yihui Liu, Qiang Li, Jinyong Wang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(8):1224-1232.  Published online October 21, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Variations in mitochondrial cytochrome b region among Ethiopian indigenous cattle populations assert Bos taurus maternal origin and historical dynamics
Getinet Mekuriaw Tarekegn, Xiao-yang Ji, Xue Bai, Bin Liu, Wenguang Zhang, Josephine Birungi, Appolinaire Djikeng, Kassahun Tesfaye
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(9):1393-1400.  Published online April 11, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
SNP-based analysis of the genetic structure of Liangshan pig population
Bin Liu, Linyuan Shen, Zhixian Guo, Mailing Gan, Ying Chen, Runling Yang, Lili Niu, Dongmei Jiang, Zhijun Zhong, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Received November 18, 2019  Accepted May 12, 2020  
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0884    [Accepted]
PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next