• Home
  • E-Submission
  • Sitemap
  • Contact Us
Asian-Australas J Anim Sci. Search

CLOSE


Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
X. Xandé 1 Baoshan Xu 2
A. Xandé 1 Bing Xu 1
A. Xand챕 1 C. Xu 1
Dongmei Xi 2 C. C. Xu 2
Gang Xi 2 C. L. Xu 1
H. B. Xi 2 C. X. Xu 3
Haibo Xi 1 Cheng-Xiong Xu 1
P. B. Xi 3 Chuang Xu 3
Pengbin Xi 1 Chuanlai Xu 1
W. B. Xi 1 Chunsheng Xu 2
Y. M. Xi 1 D. Q. Xu 2
Yumeng Xi 1 De-quan Xu 1
C. Xia 1 F. Z. Xu 1
Cheng Xia 4 G. Y. Xu 1
Guoliang Xia 4 G.-Y. Xu 1
K. Xia 1 Guishan Xu 1
Lang Xia 1 Guozhong Xu 1
M. S. Xia 5 H. Xu 1
Weiguang Xia 1 Hengyong Xu 2
Xuanyan Xia 1 Huiming Xu 1
Baixue Xia 2 Huizhong Xu 1
Chuanqi Xia 2 J-Q Xu 1
Min Hao Xia 2 Jian-xiong Xu 1
T. Xia 1 Jianchu Xu 1
Tian Xia 2 Jianqin Xu 1
W. G. Xia 1 Jiming Xu 1
Yanling Xia 1 Jingen Xu 2
Yu Xia 1 Jingeng Xu 1
Yuefeng Xia 1 K. Xu 1
Z. G. Xia 2 Kang Xu 1
Leilei Xiang 1 L. Xu 3
Zhi Feng Xiang 1 L. Y. Xu 2
Zhifeng Xiang 1 Lu Xu 1
Lei Xiang 1 M. Xu 4
R-L Xiang 1 Ming Xu 1
Xing-Long Xiang 1 Mingsheng Xu 1
Yun Xiang 1 N. Y. Xu 3
Ding Xiangdong 1 Ningying Xu 3
Zhang Xiangying 1 Ping-Wen Xu 1
B. N. Xiao 2 Q. Xu 2
C. T. Xiao 2 Q. Y. Xu 1
Changting Xiao 1 Qianqian Xu 1
H. L. Xiao 1 R. F. Xu 5
Jun Xiao 1 Ru-Xiang Xu 2
L. H. Xiao 1 S-Z. Xu 1
Ping Xiao 1 S. Xu 1
Qian Xiao 1 S. P. Xu 1
Wenjun Xiao 1 S. Z. Xu 3
X. Xiao 1 Shang Zhong Xu 1
X. J. Xiao 3 Shang-Zhong Xu 1
Xiao Xiao 1 Shuqin Xu 1
Zheng-Long Xiao 1 Tong Xu 1
Bingnan Xiao 1 W. Xu 4
Chaowu Xiao 1 W. M. Xu 1
Dingfu Xiao 1 Weimin Xu 3
Heng Xiao 1 Weizhuo Xu 1
Juan Xiao 1 Wen Xu 1
L-R Xiao 1 X. Xu 4
Li-Hua Xiao 1 X. F. Xu 1
Senmu Xiao 1 X. M. Xu 1
Shijun Xiao 2 X. X. Xu 5
Tianfang Xiao 1 Xiancha Xu 1
Xinhuan Xiao 1 Xiao Li Xu 1
Xue Xiao 1 Xinglian Xu 2
Yingping Xiao 2 Xinming Xu 2
Yu Xiao 1 XiuRong Xu 1
Chen Xiaoqiang 1 Yiliang Xu 1
An Xiaorong 1 Ying Xu 1
A. -F. Xie 1 Ying Nan Xu 1
Chunyuan Xie 1 Yongping Xu 1
F. Xie 1 Yuanqing Xu 1
Guanghong Xie 1 Z. Xu 1
Hong Bin Xie 1 Z. R. Xu 18
Hong-tao Xie 1 Z.R. Xu 1
J. Xie 1 Zheng Xu 2
Jun Xie 1 Zhong Xu 1
K. Z. Xie 4 Zi Rong Xu 1
M. Y. Xie 1 Zi-rong Xu 2
Ming Xie 4 Ziqian Xu 1
Mingyong Xie 1 Zirong Xu 6
Q. Xie 1 Chuncheng Xu 6
Xiangxue Xie 1 Dan Xu 1
Z. L. Xie 1 Fa-zhi Xu 1
Zhijing Xie 1 G. Z. Xu 1
C. Xie 1 J. Xu 1
Fei Xie 2 Jian Xu 1
M. Xie 1 Jianxiang Xu 1
Q. F. Xie 1 Jingya Xu 1
Qiang Xie 1 Jinhao Xu 2
Shanshan Xie 1 Jun Xu 2
X. X. Xie 1 L. M. Xu 1
Y N Xie 1 Lei Xu 1
Zhuang Xie 1 Li Xu 1
H. S. Xin 3 Ming-Shu Xu 1
Hangshu Xin 3 Pan Xu 1
Jin Xin 1 Peng Xu 1
QingWu Xin 1 Qin Xu 1
Shangguan Xinchen 1 Shaohua Xu 1
Guan-Dong Xing 1 Shengyang Xu 1
Guangdong Xing 1 Shengyu Xu 1
J. J. Xing 3 Shuang Xu 1
Quanhu Xing 1 Wenbin Xu 1
Feng Xing 1 X. L. Xu 1
Jianjun Xing 2 Xiang Xu 1
Jinming Xing 1 Xianzhou Xu 2
Shen Xing 1 Xiao Xu 2
T. Xing 1 Y.T. Xu 1
T. X. Xing 1 Yaxi Xu 1
Yu-Chuan Xing 1 Ye Tong Xu 1
Yueteng Xing 1 Yetong Xu 1
Yuyun Xing 1 Yunhe Xu 1
Benhai Xiong 1 Z. H. Xu 1
H. Xiong 1 Z. W. Xu 1
Hua Xiong 1 Zhensong Xu 1
L. Xiong 2 Zhenzhen Xu 1
T. Xiong 1 Zhiwen Xu 1
T. A. Xiong 7 Z. N. Xuan 6
X. D. Xiong 1 Feng Xue 1
Y. H. Xiong 1 J. Xue 1
Y. Z. Xiong 14 L. F. Xue 4
Y. ZH. Xiong 2 Lingfeng Xue 1
Y.Z. Xiong 1 P. C. Xue 1
Yiqiang Xiong 2 B. Xue 1
Yuan-zhu Xiong 1 Bai Xue 2
YuanZhu Xiong 5 J. X. Xue 1
Kangning Xiong 1 Ke Xue 1
Xian-Rong Xiong 1 Weiwei Xue 1
Zhaocheng Xiong 1 Wenyue Xue 1
ZhiYao Xiong 1 Song Xuemei 1
Lei Xiu 1 Zhou Xuemei 1
Tan Xiuwen 1 Guo Xusheng 1
Hao Xiyan 2
  • facebook
  • Industry Patrons
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Directory of Open Access Journals


ABOUT
SPECIALTIES
BROWSE ARTICLES
FOR AUTHORS AND REVIEWERS
Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul
08776, Korea   TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2019 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next